Kvaliteta života turskih imigranata u Švedskoj: istraživanje radi utvrđivanja metrijskih karakteristika instrumenta 100 kvalitete života Svjetske zdravstvene organizacije

Nuran Bayram, Daniel Thorburn, Nazan Bilgel

Sažetak


Za mjerenje višedimenzionalnoga konstrukta kvalitete života razvijeni su mnogi instrumenti. Jedan od njih, WHOQOL-100, razvila je Svjetska zdravstvena organizacija te ga prilagodila raznim jezicima i kulturama širom svijeta. U ovom radu autori su željeli provjeriti metrijske karakteristike turske verzije WHOQOL-100 te odrediti latentne faktore koji se nalaze u podlozi kvalitete života, smjer i veličinu međusobno ovisnih učinaka tih faktora metodom modeliranja strukturalnih jednadžbi (SEM). Metrijske karakteristike turske verzije upitnika WHOQOL-100 procijenjene su na uzorku od 520 dobrovoljnih sudionika – imigranata u Stockholmu u Švedskoj. Rezultati SEM-a upućivali su na postojanje jednog faktora drugog reda, koji je interpretiran kao QOL, i pet međusobno povezanih faktora drugog reda označenih kao: tjelesni, društveni odnosi, psihološki, okolina i neovisnost. U modelu formiranom na ukupnom uzorku sva faktorska opterećenja bila su visoka (od 0,60 do 0,92, osim za »seksualnost«, 0,47) upućujući na visoku povezanost pojedinih latentnih faktora i njima pripadajućih čestica. U modelima konstruiranim na poduzorcima prema mjestu rođenja, dobivena je visoka povezanost između pojedinih latentnih faktora i njima pripadajućih čestica. Najveći učinak na QOL imala su moguća djelovanja psihološke domene (0,93), veći od učinka tjelesnog zdravlja (0,84), društvenih odnosa (0,82), stupnja neovisnosti (0,91) i okoline (0,73). Učinak psihološke domene na ukupnu kvalitetu života veći je od učinaka u drugim domenama.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met