»Druga generacija migranata« i utjecaj sociolingvističkih procesa na materinski jezik migranata

Emil Heršak

Sažetak


Rad obrađuje sociolingvističke procese koji utječu na stabilnost upotrebe materinskog jezika kod jezično specifičnih manjina. Raspravlja se o postojanosti lingvističkih domena i o relativnoj dominantnosti jezika u višejezičnim sredinama. Cilj je rada naglasiti kako proces postepenog gubljenja materinskog jezika utječe na lingvističku zbilju radnika na privremenom radu u inozemstvu. Gubitak materinskog jezika ili njegovo reduciranje stvara velike poteškoće pri povratku djece migranata u zemlje porijekla njihovih roditelja.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met