Prisilna migracija, izbjeglištvo i prognaništvo: bibliografija (1993-1996)

Josip Kumpes

Sažetak


Bibliografija bilježi najnovije radove različitih znanstvenih disciplina i pristupa (sociološke, psihološke, antropološke, etnološke, demografske, socijalno-geografske, pravne, politološke, ekonomske, medicinske, psihijatrijske, teološke) te poneke publicističke radove što se izričito ili djelomice odnose na naslovljenu temu. Nastavlja se na rad u kojem su navedeni radovi od 1991. do 1993 ("Prisilna migracija, izbjeglištvo i prognaništvo: prilog za bibliografiju i istraživanje", Migracijske teme, Zagreb, god. 9. 1993, br. 2), odnosno popisani su radovi od 1993 (neobuhvaćeni prethodnom bibliografijom) do sredine 1996 (obuhvaća i neznatan broj radova iz 1992. koji nisu navedeni u prethodnoj bibliografiji).


##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met