Jugoslavenski manjinski standardi i Hrvati u SR Jugoslaviji

Milenko Horvatić

Sažetak


Zaštita manjina zauzima jedno od ključnih mjesta u političkoj transformaciji istočnoeuropskih zemalja, a etnički odnosi i postupanje s manjinama pokazali su se iznimno važnim pitanjem za sigurnost i stabilnost Balkana, posebno u SR Jugoslaviji. Perspektive za mir u toj državi u velikoj će mjeri ovisiti o rješenjima problema nacionalnih manjina. Jugoslavenskim ustavima se status manjina regulira kroz slobode i prava pojedinaca − pripadnika manjina, a mehanizmi zaštite zajedničkih prava su nedovoljno razvijeni. Hrvati kao autohtone i homogene skupine žive na prostoru današnje SRJ, u republikama Srbiji i Cmoj Gori. Raspadom SFRJ Hrvati u SRJ našli su se u položaju nacionalne manjine, ali im do danas taj status nije službeno priznat. Prema do sada primjenjivanim kriterijima pri određivanju statusa manjine, Hrvati u SRJ trebaju steći taj status, jer je postojanje manjine sa svojim karakterističnim manjinskim obilježjima objektivna činjenica koju nijedna država s »europskim« ambicijama ne može unedogled ignorirati.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met