Počeci jugoslavenskog školstva u Čileu

Ljubomir Antić

Sažetak


Naše iseljeničko školstvo pojavljuje se u Čileu za vrijeme Prvoga svjetskog rata. Godine 1916. otvorena je u Antofagasti Jugoslavenska mješovita pučka škola a 1917. Jugoslavenska škola u Punta Arenasu. Potonja je prestala raditi već u toka 1918. dok je ona u Antofagasti djelovala i nakon Prvoga svjetskog rata. Obje škole nastale su i djelovale u sklopu jugoslavenskoga iseljeničkog pokreta, odnosno njegove organizacije Jugoslavenske narodne obrane. S tim u vezi određeni su i njihovi ciljevi: zaustavljanje asimilacije druge generacije iseljenika i njihov odgoj u duhu jugoslavenskog patriotizma. Škole su financirali sami iseljenici. O kratkom vijeku škole u Punta Arenasu imamo malo podataka. Škola u Antofagasti bila je dvogodišnja, a u njezinu sklopu djelovao je i dječji vrtić. Godine 1917. u tu je školu bilo upisano 110 djece. Škole su imale neprestano materijalne i kadrovske probleme a broj upisane djece iz godine u godinu bivao je sve manji.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met