Migracijski saldo stanovništva seoskih naselja SR Hrvatske 1961–1981.

Ivo Nejašmić

Sažetak


Autor analizira neto migracijski saldo stanovništva seoskih naselja SR Hrvatske u razdoblju 1961–1981. korištenjem vitalno-statističke metode. U promatranom razdoblju migracijski je saldo negativan i iznosi oko 500.000 osoba. Aproksimacijom doseljeničkog toka na oko 40.000 dobiven je obujam ukupne emigracije za promatrano razdoblje, i to oko 540.000 osoba, ili 25,6% od ukupnoga seoskoga stanovništva godine 1961. Pokazalo se da je egzodus prostorno jedinstven, ali i da postoje osjetne razlike u njegovu intenzitetu među prostornim jedinicama. Od ukupno 104 općine u SR Hrvatskoj samo četiri imaju pozitivan migracijski saldo u svojim ruralnim di¬jelovima, dok ostale bilježe negativne vrijednosti u rasponu od 2,8% do 62,4% ruralnog stanovništva 1961. Na ovaj proces presudno su utjecali opći faktori (iz domene razvojnog koncepta), ali je manje-više modificiran mnogim specifičnim faktorima. Utvrđeno je da postoji stanovit utjecaj stupnja privredne razvijenosti na egzodus, naime, opći faktori jače su djelovali u privredno slabije razvijenim područjima. Dugotrajno i snažno populacijsko pražnjenje dovelo je do vrlo nepovoljnoga općeg demografskog kretanja u ruralnim područjima. Depopulacijskim trendom zahvaćeno je 59 općina (odnosno njihova ruralna područja), a demografskim izumiranjem čak 40 općina (od ukupno 104). Ekspanzija ili regeneracija imigracijom gotovo je zanemariva, javlja se tek u četiri općine, ali u specifičnim okolnostima. Uočeni se egzodusni trend nastavlja, ali vjerojatno nešto slabijim intenzitetom nego u analiziranom razdoblju. Autor ocjenjuje da će za tekuće međupopisno desetljeće (1981–1991) negativni neto migracijski saldo stanovništva seoskih naselja SR Hrvatske iznositi oko 120.000 osoba.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met