Istraživanje dvojezičnosti u Jugoslaviji

Albina Nećak-Lük

Sažetak


U radu se daje opći pregled istraživanja o problemima dvojezičnosti koje provode istraživači u Jugoslaviji. Autorica se ograničila na prikaz radova koji se bave fenomenom dvojezičnosti u naroda i narodnosti u Jugoslaviji te pripadnicima nacionalnih manjina u susjednim državama kao i u migranata jugoslavenskog podrijetla koji su privremeno ili stalno zaposleni u inozemstvu.
Nakon pokušaja razgraničenja polja istraživanja od gledišta pojedinačnih znanstvenih disciplina i s obzirom na interdisciplinarni znanstveni pristup, autorica daje kratku povijest istraživanja dvojezičnosti s opisom osnovnih motiva koji su potaknuli znanstveni interes i rad na tom području.
S obzirom na predmet istraživanja koji je u središtu zanimanja istraživača radovi su grupirani u tri kategorije: 1) istraživanja o društveno uvjetovanim promjenama u strukturi jezika u kontaktu; 2) istraživanja o kognitivnim, osobnim i govornim karakteristikama dvojezičnog govornika; 3) istraživanja koja ispituju korelaciju između dvojezičnosti i socijalne strukture pojedinih etničkih skupina te dinamiku dvojezične interakcije u višejezičnim društvima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met