Migranti kao jeftini radnici u Europi: prema kritičkoj ocjeni integracije

Mojca Pajnik

Sažetak


Mnogi migranti iz »trećih zemalja« regrutiraju se u Europsku uniju za nekvalificirani rad, popunjavajući mjesta koja su neatraktivna »domaćoj« radnoj snazi. Sadašnje migracijske politike proglašavaju integraciju dvosmjernim procesom koji bi trebao izjednačiti mogućnosti migranata s mogućnostima »državljana«. No integracija često previđa specifične pozicije migranata, posebice onu kao prekarnih i loše plaćenih radnika. Ovaj se rad iz komparativne perspektive bavi nesigurnim položajima migranata iz »trećih zemalja« nastanjenim u šest zemalja Europske unije – Cipru, Finskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji i Sloveniji. Najprije se iznose najnoviji podaci o migrantskim populacijama i raspravlja o sektorima u kojima migranti rade. Pretpostavlja se da aktualne migracijske i integracijske politike rijetko uzimaju u obzir percepcije i potrebe samih migranata. Zato je za iznesenu raspravu ključno da osigura vidljivost migranata te razmotri njihova životna i radna iskustva. Tretirajući migrante kao »partnere u komunikaciji«, članak analizira rezultate intervjua i fokusnih skupina iz 2009. u kojima je sudjelovalo ukupno 150 migranata iz šest zemalja. Pozornost je posvećena raspravama o temama koje se pojavljuju u pričama migranata, uz analizu sličnosti i razlika između ekonomija istraživanih zemalja koje se uvelike temelje na migrantskoj radnoj snazi. Istražujući prekarna iskustva migranata na tržištima rada, rad propituje valjanost koncepta integracije, koji ostaje važni cilj sadašnjih migracijskih režima Europske unije.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met