Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija (1991–1993)

Josip Kumpes

Sažetak


Ova selektivna bibliografija bilježi novije radove (sociološke, demografske, etnološke, politološke, socijalno-geografske, pravne, psihološko-psihijatrijske, medicinske povijesne, teološke) što se izričito ili djelomice odnose na probleme nacionalizma, etničkog sukoba i genocida, te na rat i posljedice rata (uglavnom) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1991-1993). Ona se unekoliko nadovezuje na radove (bibliografije) »Prisilna migracija, kolonizacija i etnički sukob: prilozi za istraživanje i bibliografiju« (Migracijske teme, 9/1993, br. 1) i »Prisilna migracija, izbjeglištvo i prognaništvo: prilog za bibliografiju i istraživanje« (Migracijske teme, 9/1993, br. 2). Za složenije preglede (osobito prije objavljenih) radova o toj i sličnoj problematici valja uputiti i na vrijedne bibliografije Bosiljke Milinković Bibliografija radova o nacionalnom pitanju i međunacionalnim odnosima (IDIS, Zagreb, 1992), »Kriza, rat, obnova: prilog bibliografiji« (Sociologija sela, 30/1992, br. 1-2) i (sa D. Milinkovićem) »Kriza, rat, obnova: selektivna bibliografija radova« (Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 43/1993, br. 2-3).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met