Obrazovni jezik − materinski govor. Neki aspekti etnolingvističkog pristupa u istraživanju dualnosti unutar jezika, te odnosa jezika i etniciteta − primjer Hrvata u Mađarskoj

Jadranka Grbić

Sažetak


Ovaj rad pokušava sa stanovišta jezika, kao jednoga od bitnih faktora etničkoga identiteta i jezične situacije, koje je glavno obilježje asimetrična dvojezičnost (na štetu hrvatskoga a u korist mađarskoga jezika) kao opća pojava u svim slojevima stanovništva hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, prepoznati neke aktualne probleme čuvanja i razvijanja etničkoga identiteta, kao i sveukupnoga kulturnog identiteta. Posebno obraća pozornost problemu dualnosti unutar materinskoga jezika, s obzirom na njegov standardni i dijalektalni oblik, kao i efikasnosti učenja materinskoga jezika i općenito edukacije na materinskome jeziku u predškolskim i školskim institucijama, a koje je s tim problemom povezano.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met