Etničnost: linije razdvajanja među »našim ljudima«

Lidija Mavra

Sažetak


U radu se istražuje do koje je mjere identitet migranata u novom prostoru određen idejama o »etničnosti« koristeći se studijom slučaja Srba u Londonu. Autorica najprije želi ispitati značenje »etničnosti« te različite dimenzije identiteta i okolnosti koje na njega utječu. Zatim nastoji dekonstruirati pojam etničnosti istražujući različite načine na koje su upotrijebljeni etnički markeri u različitim prostorima i interakcije s »drugim« etničkim skupinama u gradu. Metodologija istraživanja sastojala se od kvalitativnih, polustrukturiranih dubinskih intervjua sa 66 srpskih migranata i promatranja sa sudjelovanjem u dvadeset kućanstava u Londonu. Strategija uzorkovanja bila je refleksivna kako bi se osiguralo uključivanje širokog spektra iskustava migranata sukladno različitome društveno-političkom, ekonomskom i prostornom porijeklu. Rezultati otkrivaju različitost konceptualizacija onoga što znači »biti Srbin« pokazujući da to nije konkretna ili kvantitativna mjera. No na vidjelo su ipak izašli određeni opći obrasci u smislu da su oni koji su izrazili sposobnost da »izaberu« svoju etničnost vjerojatno bili oni s dovoljnim kulturnim, ekonomskim, društvenim i ljudskim kapitalom koji im je omogućio da to svladaju situacijski. Sljedeća ključna karakteristika koja se pojavila jest da »etničnost« može biti lako pridodana značajka identitetima utemeljenima na klasi i migrantskom statusu, ovisno o tome gdje su ljudi smješteni unutar društveno-političke matrice. Navedeno, a posebice identiteti vezani uz radno mjesto i migrantski status – a ne etničke kvalitete – također je utjecalo na percipirano ograničenje od etničkih »drugih« u gradu.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met