Angažiranost u školi i građanska angažiranost kao prediktori političkog djelovanja domicilnih kineskih i južnoazijskih adolescenata u Hong Kongu

Celeste Y. M. Yuen

Sažetak


U radu se iznose rezultati velikog istraživanja o odnosu angažiranosti u školi i građanske angažiranosti te samopredodžbe o sudjelovanju u političkim aktivnostima učenika kineske etničke pripadnosti i južnoazijskih učenika imigranata u Hong Kongu. Podaci su prikupljeni na uzorku od 5574 učenika od šestoga do jedanaestoga razreda, u dobi od dvanaest do devetnaest godina. U procjeni angažiranosti u školi primijenjen je anketni upitnik za ispitivanje afektivne, biheviorističke i kognitivne dimenzije. Građanska angažiranost učenika mjerena je upitnikom ICCS za učenike (Schulz et al., 2009). Prije regresijskih analiza provedena je konfirmatorna faktorska analiza (CFA), a rezultati su pokazali da oba instrumenta imaju dobru konstruktnu valjanost i unutarnju konzistentnost. U skladu s primarnim ciljem istraživanja, rezultati MANOVA analize pokazuju značajne razlike među učeničkim skupinama u angažiranosti u školi, građanskom samouvjerenju i ponašanju. Prema dobivenim rezultatima južnoazijski učenici koji ne govore kineski (NCS) u većoj se mjeri priklanjaju svim mjerenim dimenzijama u oba upotrijebljena instrumenta nego domicilni Kinezi i novopridošli učenici iz kontinentalne Kine. Rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza potvrdili su da je angažiranost u školi značajni prediktor očekivane političke aktivnosti. Učinci angažiranosti u školi i građanske angažiranosti na buduće političko djelovanje značajno su varirali između svih anketiranih grupa.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met