Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija (1994-1996)

Josip Kumpes

Sažetak


U bibliografiji su zabilježeni noviji radovi (sociološki, demografski, antropološki, etnološki, povijesni, politološki, socijalno-geografski, pravni, teološki, filozofski, psihološko-psihijatrijski, medicinski), što se izričito ili djelomice odnose na nacionalizam, etnički sukob i genocid, te na rat i posljedice rata (uglavnom) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ( 1991-1995). Pretežno su popisani radovi na hrvatskom, potom na engleskom, francuskom i njemačkom, te pogdjekoji na bošnjačkom, ruskom, srpskom i slovenskom jeziku. Ova se bibliografija izravno nadovezuje na bibliografiju "Nacionalizam, etnički sukob i rat: selektivna bibliografija (1991-1993)" (Migracijske teme, 9/1993, br. 3-4), a unekoliko i na rad "Prisilna migracija, izbjeglištvo i prognaništvo: bibliografija (1993-1996)" (Migracijske teme, 12/1996, br. 1-2). U prvom redu obuhvaća radove od 1994. do 1996, ali i poneke iz 1993. koji nisu navedeni u prethodnoj bibliografiji.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met