Etnička slika Srbije – popis 2002. godine

Nada Raduški

Sažetak


U radu se analizira etnička struktura stanovništva Srbije (bez Kosova i Metohije), kao i posebno Središnje Srbije i Vojvodine prema Popisu stanovništva iz 2002., s posebnim osvrtom na kvantitativne i kvalitativne etnodemografske promjene koje su se zbile u posljednjemu međupopisnom razdoblju (1991.–2002.). Dana je i analiza etničkog sastava po općinama kojeg karakterizira proces nacionalne homogenizacije i prostorne polarizacije stanovništva. Istaknuta je važnost činilaca koji određuju i mijenjaju etničku sliku pojedinih područja, kao što su prirodno kretanje stanovništva (natalitet i mortalitet, tj. razlike u prirodnom prirastu po nacionalnosti), migracije i subjektivni činilac – promjena etničkog opredjeljenja. Međutim, u radu se zbog još uvijek neobrađenih migracijskih podataka prvenstveno ispituje važnost i doprinos prirodne komponente i subjektivnog činioca promjeni etničke strukture, dok je utjecaj migracija ocijenjen neizravno. Iz istih razloga rad ne sadrži popisne podatke o materinjem jeziku i religijskoj pripadnosti kao relevantnim etničkim obilježjima. Ipak, analiza etnostatističkih podataka posljednjeg Popisa stanovništva nesumnjivo je od velike važnosti jer ukazuje na smjer i intenzitet promjena u etničkoj strukturi Srbije u proteklom, vrlo burnu razdoblju koja je, može se zaključiti, složena i u stalnim promjenama, kao rezultat različite populacijske dinamike pojedinih nacionalnosti, političkih, društveno-ekonomskih, kulturnih i drugih činilaca.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met