Kvaliteta života u Hrvatskoj – povezanost subjektivnih i objektivnih indikatora te temperamenta i demografskih varijabli s osvrtom na manjinski status

Ivana Lučev, Meri Tadinac

Sažetak


Ovim istraživanjem željelo se provjeriti u kojoj se mjeri na temelju demografskih i psiholoških varijabli te nekih indikatora materijalnoga i zdravstvenog statusa može predvidjeti zadovoljstvo životom općenito te zadovoljstvo pojedinim domenama života. Na uzorku od ukupno 251 sudionika primijenili smo Skalu kvalitete življenja kojom se ispituje zadovoljstvo životom, Pavlovijanski upitnik temperamenta te upitnik općih podataka kojim su prikupljeni podaci o demografskim karakteristikama sudionikâ i neke mjere njihova materijalnoga i zdravstvenog statusa. Kako bi se zahvatilo sudionike različite nacionalne pripadnosti u Hrvatskoj, u ispitivanje su uključeni pripadnici četiriju manjinskih skupina: srpske, talijanske, češke i slovenske te Hrvati. Značajni prediktori objasnili su 15% varijance općega zadovoljstva životom, kao i zadovoljstva životom u protekloj godini, dok se postotak objašnjene varijance pojedinih aspekata zadovoljstva životom kretao od 2 do 30 posto. Nisu nađene značajne razlike među pripadnicima različite nacionalnosti u općem zadovoljstvu životom, a jedina statistički značajna razlika za pojedine životne domene odnosila se na zadovoljstvo društvom u kojem žive i pravima koje imaju, pri čemu su pripadnici manjina iskazali viši stupanj zadovoljstva od pripadnika većinske skupine.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met