Provjera dvaju modela subjektivne dobrobiti te povezanosti zadovoljstva životom, demografskih varijabli i osobina ličnosti

Ivana Lučev, Meri Tadinac

Sažetak


U radu se provjerom dvaju modela subjektivne dobrobiti nastoji pridonijeti razumijevanju složenih procesa koji se nalaze u podlozi doživljaja i procjene zadovoljstva. Na 1048 sudionika primijenjeni su upitnici zadovoljstva životom, upitnik IPIP-50 koji zahvaća velikih pet dimenzija ličnosti i upitnik općih podataka. Zadovoljstvo životom općenito bilo je statistički značajno pozitivno povezano sa zadovoljstvom odnosima s drugim ljudima, zadovoljstvom zdravljem te sa specifičnim aspektima tih domena. Povezanosti su bile manje za specifične domene i prema tome u skladu s modelom prosudbi za sve osim za zadovoljstvo raspoloženjem. Proveli smo niz hijerarhijskih regresijskih analiza kako bismo provjerili koji udio varijance zadovoljstva globalnim domenama objašnjavaju zadovoljstvo specifičnim aspektima domene i opće zadovoljstvo životom. Rezultati govore u prilog modelu prosudbi subjektivne dobrobiti za domenu odnosâ s drugim ljudima kao i za domenu zdravlja. Opće zadovoljstvo životom objasnilo je statistički značajnu količinu dodatne varijance kad je uvršteno u regresijsku jednadžbu nakon prosječne procjene odgovarajućih specifičnih aspekata, a doprinos općeg zadovoljstva ostao je značajan i kad se kontrolirao utjecaj osobina ličnosti. Dobivene su statistički značajne povezanosti svih pet dimenzija ličnosti modela velikih pet (Big Five) i zadovoljstva životom općenito. Koeficijenti korelacije iznose -0,41 za neuroticizam, 0,30 za ekstraverziju, 0,14 za ugodnost, 0,13 za savjesnost i 0,22 za intelekt i svi su značajni na razini rizika manjoj od 1%. Od ispitanih demografskih varijabli, statistički značajne povezanosti s općim zadovoljstvom životom imale su dob, stupanj školovanja i postojanje veze, pri čemu su mlađe, bolje obrazovane i osobe u vezi bile zadovoljnije životom općenito. Žene su bile statistički značajno zadovoljnije odnosom s roditeljima, dok su muškarci zadovoljniji odnosom s partnericom, tjelesnom pokretljivošću, razinom energije, otpornošću na bolesti i odsutnošću bolova.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met