Individualna i grupna prava liberalnog multikulturalizma

Vesna Stanković Pejnović

Sažetak


U radu se raspravlja o ostvarivanju zaštite pripadnika manjina kroz politička i građanska prava. Prijepori oko prava pripadnika manjina vode se oko toga jesu li sama individualna prava tradicionalnog liberalizma dovoljna za zaštitu pripadnika manjina ili su potrebna grupna prava koja svoj temelj nalaze u liberalnim načelima pravednosti, jednakosti i slobode. Na tim temeljima liberalni multikulturalizam smatra da je potrebno uvođenje grupnih prava kojima će se koristiti pripadnici manjina, ali kao pojedinci, članovi grupe. Liberalni multikulturalizam svoje viđenje grupnih prava temelji na liberalnim postulatima poštovanja slobode i autonomije pojedinaca, unoseći u svoje poimanje zaštite grupnih prava priznanje različitosti koje nalaže multikulturalizam. Autorica zaključuje da je manjinska prava, uvažavajući njihovu internacionalizaciju, potrebno shvatiti kao dopunu shvaćanjâ klasičnog i suvremenog liberalizma jer pravilno shvaćena koncepcija individualnih prava ne zanemaruje kulturne razlike. Važnost takva shvaćanja zaštite manjina vidljiva je i okviru koji EU predlaže kao obvezatni uvjet za integraciju budućih članica.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met