Izloženost romskoga i ostalog stanovništva u Istri viktimizaciji kaznenim djelima

Mirjana Radetić-Paić

Sažetak


ilj ovog rada jest utvrditi jesu li Romi (N = 200) kao manjinska skupina u Istri u promatranom razdoblju biti izloženiji (više viktimizirani) pojedinim kaznenim djelima u usporedbi s ostalim stanovništvom Istre (N = 200). Polazi se od pretpostavke da će Romi biti izloženiji pojedinim kaznenim djelima u odnosu na ostalo stanovništvo Istre upravo zbog činjenice da su članovi manjinske skupine specifičnoga životnog stila i kulture na području Istre, koji ih značajnije izlažu predrasudama, otporu, marginalizaciji i izolaciji. U obradi podataka, uz izračunavanje marginalnih frekvencija po svim promatranim varijablama, upotrijebljeni su χ2 test i diskriminacijska analiza. Ovaj rad osvjetljava problem veće izloženosti pojedinim kaznenim djelima Roma kao specifične manjinske skupine u odnosu na ostalo stanovništvo Istre. Stoga je potrebno posvetiti veću pozornost problematici Roma te poticati nadležne na njegovo sustavno rješavanje na međunarodnoj, državnoj i posebice lokalnoj razini, kao i osmisliti mehanizme zaštite posebno vezane uz ljudska prava te suzbijanje diskriminacije i segregacije bilo koje vrste.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met