Liberalna kritika koncepta manjinskih prava

Filip Majetić

Sažetak


Prijepori oko koncepta manjinskih prava u okviru liberalne teorije otvaraju raspravu unutar političkih i akademskih zajednica zemalja zapadne demokracije. Prava manjina sagledavaju se iz perspektive liberalizma s obzirom na to da ga se kao teoriju doživljava susretljivijim od konzervativizma i socijalizma te zbog činjenice da definira politički moral u tim zemljama. Cilj rada jest ponuditi odgovore na neka od ključnih pitanja rasprave. Bi li liberali trebali, unutar liberalne koncepcije društvene pravde temeljene na načelu jednakosti svih pojedinaca, prihvatiti model nadopune općih individualnih prava posebnim pravima manjina? Je li poopćeni princip »ne-diskriminacije«, kao ključ zapadnih demokracija za pravedno rješavanje etnokulturnih odnosa, zaista pravedan? Gdje su postavljene granice liberalne tolerancije te može li liberalizam biti mjesto susreta svih kultura? Analizom suprotstavljenih stavova raznih istaknutih liberalnih teoretičara o spomenutim, ali i drugim pitanjima rad progovara o upitnoj konzistentnosti liberalne kritike manjinskih prava nacionalnih i etničkih skupina na razini političke legitimacije, dok na teorijskoj razini pitanje ostavlja otvorenim.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met